Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

174a52f1fe1ad1.7Y7YlQLnTEBz1NY_PVPC8CpTnbraHdgwEvbkcNVtTXA.nfS5_l2gIBkwt6BqZWanmRo81_mMfqlFdMGNCLhAFQSJw4_xVosBBCGGmw
Branche
32,02 BRL +44,76 % 13,03 Mrd.
22,5 BRL +31,12 % 6,87 Mrd.
12,34 BRL +26,82 % 2,09 Mrd.
33,31 BRL +18,36 % 2,11 Mrd.
52,49 INR +11,35 % 169 Mio.
9,24 BRL +14,35 % 578 Mio.
1 718 JPY +12,29 % 231 Mio.
10,92 BRL +12,23 % 998 Mio.
6,82 BRL +10,89 % 734 Mio.
0,473 OMR +10,00 % 194 Mio.
15,96 CNY +9,99 % 313 Mio.
36,05 TWD +9,41 % 109 Mio.
1 278 INR +7,67 % 3,16 Mrd.
91 800 KRW +7,49 % 515 Mio.
636 000 KRW +7,25 % 3,43 Mrd.
6,69 CNY +7,04 % 995 Mio.
14,1 CNY +6,66 % 327 Mio.
1,75 AUD +6,38 % 465 Mio.
171,5 TWD +6,19 % 133 Mio.
2 225 KRW +5,95 % 77,23 Mio.
7,15 TRY +5,93 % 130 Mio.
108 PLN +5,88 % 315 Mio.
7,8 USD +5,41 % 291 Mio.
89,85 NOK +5,33 % 8,32 Mrd.
200,6 INR +4,95 % 273 Mio.
7,07 CNY +5,05 % 1,33 Mrd.
6,93 MYR +5,00 % 119 Mio.
15,76 USD +4,93 % 295 Mio.
103 TWD +4,89 % 188 Mio.
3,88 PHP +4,86 % 224 Mio.