Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

afd04193454958877c83e4abe57c887d.__Ug9yecS4lt-_oLmgdG7AZdKu2ZoJwXhlxwv9Qy6UE.zZJysnakDdA4g5ld7mAZtE9kE7KvkqxV3x8B84JGiAetuBCgFPkpzgLPlQ
Branche
15,75 TTD +0,96 % 539 Mio.
40,38 JMD +0,92 % 998 Mio.
7 990 CLP +0,91 % 851 Mio.
31,35 CNY +0,71 % 10,95 Mrd.
3 802 ILa +0,66 % 2,62 Mrd.
169,5 GBX +0,59 % 68,19 Mio.
93 000 KRW +0,43 % 12,03 Mrd.
253 GBX +0,40 % 493 Mio.
79,64 ZAR +0,34 % 8,98 Mrd.
1 742 JPY +0,29 % 889 Mio.
136,8 ZAR +0,13 % 4,95 Mrd.
586,5 INR +0,05 % 4,1 Mrd.
14 600 IDR 0,00 % 5,74 Mrd.
2,02 HKD 0,00 % 154 Mio.
53,55 USD -0,02 % 10,14 Mrd.
199,2 MWK -0,02 % 120 Mio.
40,8 CAD -0,15 % 27,7 Mrd.
11,98 ZAR -0,17 % 2,85 Mrd.
22,81 ZAR -0,18 % 1,69 Mrd.
16,68 SAR -0,24 % 102 Mio.
2,005 QAR -0,25 % 193 Mio.
29,74 USD -0,27 % 3,22 Mrd.
4,133 EUR -0,31 % 2,26 Mrd.
435,8 TRY -0,34 % 2,15 Mrd.
29,7 CNY -0,37 % 35,13 Mrd.
47,25 RUB -0,40 % 302 Mio.
13,34 EUR -0,45 % 1,36 Mrd.
29 150 KRW -0,51 % 1,47 Mrd.
667,8 CHF -0,54 % 21,06 Mrd.
35,62 CAD -0,61 % 46,29 Mrd.