Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

e9.ARLROQBebJiQu0scrBp3E2eUiHMO8_nNVpVXTE8a800.cySXS2ErQczD9SRbxkVFXVHTvT8_qYC3O98YExlem3tUS-QPSDga79XoCg
Branche
26,2 BRL +13,42 % 489 Mio.
105 IDR +11,70 % 97,14 Mio.
112 PLN +11,44 % 4,09 Mrd.
34 KES +9,68 % 247 Mio.
55 IDR +7,84 % 67,62 Mio.
69 IDR +7,81 % 65,82 Mio.
760 IDR +7,80 % 1 Mrd.
43,91 USD +7,39 % 112 Mio.
2 100 IDR +6,87 % 1,75 Mrd.
28 800 VND +6,47 % 2,89 Mrd.
1 085 IDR +5,85 % 508 Mio.
17,12 USD +5,68 % 109 Mio.
1,12 USD +5,66 % 89,6 Mio.
7,99 USD +5,55 % 85,9 Mio.
2,56 MYR +5,35 % 1,23 Mrd.
14,53 USD +5,29 % 73,75 Mio.
31,9 USD +4,87 % 171 Mio.
11,42 USD +4,67 % 51,88 Mio.
23 IDR +4,55 % 72,53 Mio.
1 165 IDR +4,48 % 1,71 Mrd.
7 BDT +4,48 % 53,31 Mio.
8,88 TND +4,47 % 85,07 Mio.
14,05 TWD +4,46 % 136 Mio.
11,48 USD +4,41 % 75,7 Mio.
5,95 TRY +4,39 % 453 Mio.
12,34 TRY +4,22 % 1,05 Mrd.
12,35 DKK +4,22 % 395 Mio.
6,86 USD +4,10 % 88,17 Mio.
4 440 IDR +3,98 % 40,7 Mrd.
44,97 TND +3,86 % 435 Mio.